Algemene voorwaarden

1.De bouwheer dient ervoor te zorgen dat:

  • er voldoende reserve dakpannen aanwezig zijn
  • alle nodige ruimten goed en vrij toegankelijk zijn
  • de aarding conform is, zijnde < 30 Ohms (indien op moment van de keuring blijkt dat de aarding niet conform is, zal de bouwheer zelf instaan voor de kosten van een nieuwe keuring. Indien wij de aarding conform moeten stellen, zullen deze werken in regie worden aangerekend aan 45 €/u (excl. btw) + materialen)

2.Het versturen of afgeven van een prijstarief, offerte of bestek kan niet worden aanzien als een aanbieding en verplicht niet tot levering of uitvoering.De door ons aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

3.De op bestelbon vermelde technische gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie. De overeenkomst wordt derhalve gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijs. Er dient een voorschot van 30% te worden betaald op het ogenblik van de bestelling.

4.In geval van annulatie van de bestelling is de koper of klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de waarde van de bestelling ten titel van vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat wij het bewijs dienen te leveren van het bestaan en de omvang van de schade . Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of onze werkelijke schade te bewijzen.

5.De levering-en uitvoeringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet.Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen recht op installatie of tot uitvoering der werken overgaan, dient de werf of het gebouw waarin de installatie dient te geschieden volledig afsluitbaar en winddicht te zijn.

6.Wanneer de levering of uitvoering der werken niet overeenstemt met wat besteld was of wanneer de levering of uitgevoerde werken behept zijn met zichtbare gebreken, dient dit ons binnen het 48 uur na levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld op straffe van niet-ontvankelijkheid van klacht.Een vordering voor verborgen gebreken dient door de koper of klant te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering van toepassing van art.1648 b.W.Ontvankelijk is.Eventuele schade dient door de klant in concreto te worden bewezen en kan dus niet forfaitair geraamd worden. Wij kunnen niet aangesproken worden voor gebreken en schade aan geleverde goederen of uitgevoerde werken in geval derden of de koper zelf bijkomende of aanpassingswerken of leveringen uitvoeren. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke veroorzaakt werd aan de door ons geplaatste installaties door derden.

7.Onze vrijwaringplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strkt niet verder dan deze van onze leveranciers.

8.Indien de koper of de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum of weigert de bestelde werken alsdan te laten uitvoeren, behouden we ons het recht voor om na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

  1. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, lock out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
  2. Wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillsiment, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
  3. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

12.Alle facturen zijn contant te betalen te Iddergem, op onze zetel en uiterlijk de zeven dagen na de factuurdatum tenzij anders werd bedongen.

  1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 10% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 20 % van hetfacturbedrag ( met een minimum van 65 € ) als schade beding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

14.Bij niet betaling behouden wij aan ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

  1. Zodanig de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting en minstens wanneer de goederen op de werf worden geleverd of geplaatst.
  2. In geval van betwisting zijn uitsluitend zijn rechtbanken van het rechtsgebied van Dendermonde bevoegd of het vredegerecht van Aalst.